Privacyverklaring (AVG) Bubbels Agency

Versie 1, maart 2018

v.o.f. Bubbels Agency, gevestigd aan Twickel 4, 2286 NG te Rijswijk ZH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bubbels.agency Twickel 4, 2286 NG Rijswijk ZH, 070-7370375 / 06-30031584

Paola A. Huiting - van Wijk is de functionaris Gegevensbescherming van Bubbels Agency. Zij is te bereiken via mail@bubbels.agency

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn met name zakelijke (persoons) gegevens : Bubbels Agency verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens (zakelijk)
- Telefoonnummer (zakelijk)
- E-mailadres (zakelijk)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@bubbels.agency, dan verwijderen wij deze informatie.

Bubbels Agency verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw betaling
- verzenden van onze nieuwsbrief
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- om goederen en diensten bij u af te leveren
- Bubbels Agency analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Bubbels Agency neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bubbels Agency) tussen zit. Bubbels Agency gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Exact Online Software, Mailchimp en G-Suite van Google.

Bubbels Agency bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging >  gegevens kunnen gebruikt worden voor nieuwe opdrachten
Personalia > 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging > gegevens kunnen gebruikt worden voor nieuwe opdrachten
Adres > 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging > gegevens kunnen gebruikt worden voor nieuwe opdrachten
Emailadres > 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging > gegevens kunnen gebruikt worden voor nieuwe opdrachten

Telefoonnummer > 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging > gegevens kunnen gebruikt worden voor nieuwe opdrachten

Bubbels Agency verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Bubbels Agency gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bubbels Agency en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@bubbels.agency.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bubbels Agency wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bubbels Agency neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@bubbels.agency. Bubbels Agency heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 


- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.