Algemene Voorwaarden Bubbels Agency

Versie 6, november 2017

Artikel 1: Toepasselijkheid

1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Bubbels Agency v.o.f., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer, 70062773, hierna te noemen Bubbels. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bubbels wordt door partijen aangegaan voor een periode zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Elk der partijen kan een Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien en zodra;

(a) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

(b) aan de andere partij surséance van betaling wordt verleend;

(c) de andere partij wordt ontbonden;

(d) de andere partij ernstig toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit een Overeenkomst, na tot nakoming van de verplichtingen schriftelijk te zijn aangemaand. 

1.2 In andere gevallen dan genoemd in 1, blijft een Overeenkomst van kracht zolang de uitvoering van de Diensten of levering van producten nog niet is geëindigd.

1.3 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in, dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten ten behoeve van Bubbels worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bubbels ingeschakelde derden en partners.

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Bubbels, ongeacht het gebruikte communicatiemiddel, zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Bubbels behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een op naam gestelde offerte kent een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.3 Een Overeenkomst komt tot stand na acceptatie van bestelling door Bubbels. Bubbels is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bubbels dit mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Door gebruik te maken van elektronische communicatievormen komt er een geldige Overeenkomst tot stand, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1, 2.2 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Bubbels zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Bubbels garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

Artikel 3: Prijzen, facturering en betaling

3.1 Alle tarieven vermeld in de Overeenkomst zijn in Euro's, exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De tarieven worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of type- en zetfouten.

3.2 De Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Bubbels in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Bubbels worden gecorrigeerd.

3.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na facturatie. Bij niet tijdige betaling is Bubbels gerechtigd vervolg opdrachten (en de daarmee samenhangende Overeenkomsten) op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien verschuldigde bedragen niet tijdig betaald worden dan is Bubbels, zonder aanmaning of ingebrekestelling, bevoegd over het openstaande bedrag de wette¬lijke rente te heffen.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

3.5 Indien de prijzen vermeld in de Overeenkomst stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bubbels.

Artikel 4: Levering en leveringstijd

4.1Leveringen vinden plaats op het door de Opdrachtgever, tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst, opgegeven adres. 

4.2 Indien een product tijdelijk niet op voorraad is dan dient Bubbels aan te geven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Opdrachtgever per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3 De door Bubbels opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levering-termijn zodanig is dat van redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Opdrachtgever de Overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

4.4 Het risico van verlies of beschadiging gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de Opdrachtgever of van een door Bubbels aan te wijzen derden / transporteur wordt gebracht.

4.5 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden. 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien Opdrachtgever al hetgeen op grond van de Overeenkomst aan Bubbels verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over aan Opdrachtgever. 

 

Artikel 6: Verplichtingen opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens en inlichtingen te verstrekken alsmede elke medewerking te verlenen die door of namens Bubbels noodzakelijk of gewenst worden geacht ter uitvoering, toepassing en controle van hetgeen in een Overeen-komst is overeengekomen. Bubbels verbindt zich vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan een en ander conform het bepaalde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Indien Opdrachtgever aan Bubbels elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden en software vrij zijn virussen en malafide software infecties. De verantwoordelijkheid ligt bij de uploadende partij.

Artikel 7: Wijzigingen

7.1 Indien Opdrachtgever wijzigingen aangebracht wenst te zien in de Diensten of Producten zoals deze zijn beschreven in een Overeenkomst, zal dit onderwerp moeten zijn van wederzijds overleg tussen Opdrachtgever en Bubbels en zal Bubbels daaraan medewerking verlenen indien, en voor zover als, naar het oordeel van Bubbels in redelijkheid van Bubbels kan worden verlangd en binnen haar mogelijkheden ligt. 

7.2 Een bij het vorige lid van dit artikel bedoeld geval kan aanleiding geven tot evenredige vermindering of verhoging van de overeengekomen prijzen en tot aanpassing van de duur van de Overeenkomst.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Partijen zijn over en weer gehouden om alle informatie die zij door of als direct of indirect gevolg van een Overeenkomst of enige bijlage daarbij over c.q. in verband met elkaar of elkaars ondernemingen, bedrijven en/of zaken verkrijgen, geheim te houden en niet aan derden bekend te maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.

8.2 Partijen zullen vertrouwelijke gegevens slechts aan die van haar medewerkers bekend maken, die direct betrokken zijn bij een Overeenkomst. Partijen zullen aan die medewerkers dezelfde geheimhouding opleggen als zij hierbij zelf op zich nemen.

8.3 Partijen en aan partijen gelieerde werknemers en andere personen zijn niet aan geheimhouding gebonden, als beschreven in artikel 8.1 en 8.2, indien zij als gevolg van wet- en/of regelgeving of een gerechtelijke uitspraak gehouden zijn de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zij zich hierbij niet kunnen beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd de regels van redelijkheid, billijkheid en goede trouw geldt dat aansprakelijkheid van Bubbels:

1) uit hoofde van enigerlei Overeenkomst c.q. bijlage beperkt is tot nakoming van de in een Overeenkomst omschreven verplichtingen;

2) uit hoofde van door Opdrachtgever geleden bedrijfs- of andere indirecte of gevolgschade is uitgesloten;

3) is uitgesloten voor kosten, schaden en interessen die eventueel ontstaan als direct of indirect gevolg van:

• schending van rechten van derden als gevolg van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens; 

• enig handelen of nalaten door Opdrachtgever, diens ondergeschikten en enige andere derde die door of vanwege Opdrachtgever is tewerkgesteld of als zijn gemachtigde optreedt;

• overschrijding van de overeengekomen termijnen waarbinnen de opdracht dient te zijn uitgevoerd.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Bubbels voor eventuele aanspraken van derden die direct of indirect in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden, of menen te lijden die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

9.3 Ongeacht de grond waarop een actie is gebaseerd, is de totale aansprakelijkheid van Bubbels beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout uitbetaalde opdrachtsom. Deze beperking geldt niet als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaronder wordt begrepen in de wet en de jurisprudentie, elke van de wil van Bubbels onafhankelijke omstandigheid, ook al is deze ten tijde van het tot stand komen van een Overeenkomst voorzienbaar geweest, die tijdelijk of blijvend nakoming van de door Bubbels met Opdrachtgever aangegane Overeenkomst geheel of ten dele verhindert, alsook - voorzover daaronder niet reeds begrepen - : oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand of enige andere ernstige storing in het bedrijf van Bubbels of van een of meer van door haar ingeschakelde derden.

10.2 Ingeval van overmacht is Bubbels zonder enige nadere verplichting en zonder enige voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever gerechtigd, iedere Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te achten of te ontbinden, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, of de nakoming van een of meer van de voor Bubbels uit enige Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voor kortere, langere of onbepaalde tijd op te schorten.

10.3 Bubbels heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming tijdelijk of blijvend verhinderen, intreden nadat Bubbels haar verplichtingen had moeten nakomen.

10.4 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde Diensten en Producten te vergoeden die geleverd zijn tot het moment van het intreden van de overmacht situatie.

Artikel 11: Intellectueel eigendom en auteursrecht

11.1 Onverminderd het overigens in een Overeenkomst bepaalde behoudt Bubbels zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

11.2 Alle door Bubbels verstrekte know-how, technische informatie, ontwerpen, projectplanning schema’s, stukken zoals rapporten aantekeningen, adviezen, grafische eindproducten, ontwerpen, foto’s, film, video, (digitale) presentaties, en Overeenkomsten alles in de ruimste zin des woord, blijft eigendom van Bubbels en is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mag niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Bubbels worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of gepubliceerd, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

11.3 Alle goederen, daaronder begrepen schriftelijke stukken en fotokopieën (schriftelijk dan wel digitaal) welk een der partijen ten behoeve van de andere partij tijdens de duur van een Overeenkomst onder zich krijgt, zijn en blijven eigendom van de andere partij en dienen bij beëindiging onmiddellijk aan de andere partij ter beschikking te worden gesteld. 

11.4 Opdrachtgever vrijwaart Bubbels voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van een Overeenkomst worden gebruikt.

11.5 Toestemming tot hergebruik van grafische eindproducten, dient vooraf door Opdrachtgever bij Bubbels te worden aangevraagd.

Artikel 12: Slotbepalingen    

12.1 Een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle voorafgaande mondelinge- en schriftelijke voorstellen of mededelingen met betrekking tot het onderwerp ervan. Van bepalingen van een Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke Overeenkomst, ondertekend door beide partijen.

12.2 Bubbels is bevoegd om bij de uitvoering van Overeenkomst(en) gebruik te maken van derden.

12.3 Bubbels tracht, in navolging van de Drank- en Horecawet, om verkoop / levering van alcohol aan minderjarigen te voorkomen. 

12.4 Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

12.5 Ingeval van strijd tussen een Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden, en algemene of andere bepalingen die Opdrachtgever en/of eventuele andere betrokkenen hanteren, prevaleert de Overeenkomst, daarna deze Algemene Voorwaarden en als laatste algemene of andere bepalingen van Opdrachtgever en/of eventuele andere betrokkenen.

12.6 De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, versie 6.